Jungtines Sistemos | Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos
16053
page-template-default,page,page-id-16053,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-starflix,starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16087
 

Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos

UAB „Jungtinės sistemos“ Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos, Versija 1.2, data 2023-02-28

Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos

1. Bendroji informacija

1.1. Klientas pateikdamas paslaugų užsakymą patvirtina, kad sutinka su čia išdėstytomis Bendrosiomis paslaugų teikimo sąlygomis (toliau – Bendrosios sąlygos). Bendrosios sąlygos yra taikomos visiems UAB „Jungtinės sistemos“ (toliau – Įmonė) pateiktiems užsakymams, sudarytoms sutartims bei kitiems susitarimams, taip pat ir visiems Įmonės pateiktiems pasiūlymams ar teikiamoms paslaugoms. Šios Bendrosios sąlygos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų nuostatoms. Klientas pateikdamas užsakymą ir sudarydamas sutartį, patvirtina, kad susipažino su Bendrosiomis sąlygomis ir su jomis sutinka.

1.2. Įmonė primygtinai rekomenduoja visiems esamiems ar būsimiems Klientams atidžiai perskaityti visą Bendrųjų sąlygų tekstą prieš pateikiant užsakymą ar sudarant, sutartį su Įmone. Bet kokie kiti papildomi susitarimai galioja tik Įmonei juos patvirtinus raštu.

2. Paslaugos

2.1. Įmonė Klientui teikia paslaugas pagal jo pateiktas konkrečias instrukcijas ar nuorodas į norminius dokumentus. Jei Klientas nepateikia konkrečių nurodymų, Įmonė vadovaujasi:

(a) Kliento pateiktais standartinės specifikacijos lapo ar standartinės užsakymo formos duomenimis; ir/arba

(b) įprasta tyrimų atlikimo praktika; ir/arba

(c) kitais metodais, atsižvelgiant į Įmonės technines ir finansines galimybes bei veiklos pobūdį.

2.2. Jokia šalis neturi teisės reikalauti pakeisti atliekamų paslaugų pobūdžio ir/ar tipo, taip pat reikalauti daryti pakeitimus išduotose ataskaitose, išskyrus atvejus, kai dėl to iš anksto Klientas ir Įmonė susitaria raštu.

2.3. Jokia šalis neturi teisės duoti nurodymų dėl užsakymo ar kitų nurodymu susijusių su paslaugų užsakymų, ypač dėl sutartų paslaugų pobūdžio ir tipo ar ataskaitų susijusių su atliktomis paslaugomis, išduotų ataskaitų, išskyrus atvejus, kai Įmonė ir Klientas iš anksto susitaria raštu.

2.4. Ataskaitose pateikiama informacija yra gauta atlikus patikrinimus ir/ar tyrimų procedūras pagal Įmonei pateiktus nurodymus, reikalavimus ir/arba Įmonei atlikus gautų patikrinimų ir/ar tyrimų procedūrų rezultatų vertinimus.

2.5 Įmonės laboratorija yra akredituota akreditavimo sričiai, todėl taiko naujausią standarto leidimą. Įmonės akreditavimo sritis skelbiama Nacionalinio akreditacijos biuro internetinėje svetainėje adresu http://db.nab.lt/ais/accreditation. Klientas sutinka, kad jam nenurodžius tikslaus norminio dokumento, kuriam deklaruojama atitiktis, tyrimai bus atliekami vadovaujantis akreditavimo sritimi. Kitu atveju užsakovas bus informuojamas el. paštu arba žodžiu apie galimybę atlikti tyrimus.

2.6. Atlikus tyrimus, Įmonės pateikiama informacija ataskaitose galioja tik tam konkrečiam tyrimui, kuris buvo tiriamas, o ne visai partijai, iš kurios mėginys buvo atrinktas.

2.7. Klientas sutinka, kad Įmonė atliks tyrimus vadovaudamasi užsakymo formoje pateiktais norminiais ar kitais dokumentais, o jeigu užsakymo formoje nėra nurodyti norminiai dokumentai, Įmonė pati parinks tinkamiausius tyrimų metodus.

2.8. Įmonė Išvadoje dėl plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai teikia atitiktį standarto reikalavimams. Atitiktis norminiam dokumentui teikiama, pagal patvirtintas UAB „Jungtinės sistemos“ sprendimų taisykles. Klientui pageidaujant, atitiktis gali būti neteikiama arba teikiama jo pateiktiems reikalavimams.

2.9. Ataskaitose pateikiami tik tyrimų metu gauti rezultatai ir surinkta informacija. Visa tyrimų metu užfiksuota informacija yra gauta vadovaujantis Kliento užsakymo formoje pateiktais nurodymais arba nuorodomis į norminius dokumentus, išskyrus 2.1. punkte nurodytais atvejais, kai Klientas tikslių instrukcijų ir nuorodų į norminius dokumentus nepateikia. Įmonė nėra įpareigota atlikti papildomų tyrimų, kurie nėra nurodyti konkrečiame Kliento užsakyme.

2.10. Įmonė, teikdama paslaugas Klientui, nėra atsakinga už jokias Kliento pareigas bet kuriai trečiajai šaliai ar kitiems tretiesiems asmenims.

2.11. Įvykdžius Kliento užsakymą ir gavus apmokėjimą už suteiktas paslaugas, Įmonė Klientui originalias šių dokumentų kopijas perduoda taip kaip Klientas pageidavo užsakymo formoje.

2.12. Jei Įmonė savo iniciatyva atliko tyrimus, su jų rezultatais Klientas turi teisę sutikti tik tuo atveju, jei Įmonė Klientą apie tokius tyrimus informavo iš anksto.

2.13. Įmonės laboratorija turi atitikti LST EN ISO / IEC 17025 standarto keliamus reikalavimus.

2.14. Įmonė įsipareigoja Klientui pateikti atliktų tyrimų ataskaitą/-as. Tyrimų ataskaita, kurioje nurodyti pritaikyti akredituoti tyrimo metodai yra paženklinama akreditacijos ženklu.

2.15. Visi Įmonei pateikti mėginiai yra saugomi ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo to momento, kai Klientui buvo pateiktos atliktų tyrimų ataskaita/-os. Jei per šį laikotarpį Klientas neatsiima išbandytų mėginių, Įmonė savo nuožiūra juos utilizuoja. Praėjus 30 kalendorinių dienų laikotarpiui Įmonė nebeprisiima jokios atsakomybės už Kliento mėginius. Jei Klientas pageidauja, kad mėginiai būtų jam grąžinti, Klientas yra atsakingas už mėginių paėmimo paslaugų užsisakymą ir pats susimoka už krovinio tvarkymo ir pervežimo paslaugas.

3. Kliento įsipareigojimai

Klientas privalo:

3.1. užtikrinti, kad visi reikalingi papildomi dokumentai, informacija ir instrukcijos būtų tikslios, teisingos ir išsamios. Visa papildoma informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo Įmonei pateikimo.

3.2. informuoti Įmonę iš anksto apie visus žinomus faktinius ar potencialius pavojus ar grėsmes, susijusias su bet kokiu užsakymu, mėginiais, tyrimais ar kitomis Įmonės teikiamomis paslaugomis.

4.  Mokesčiai ir mokėjimai

4.1. Jei teisės aktai nenumato kitaip, visus valstybės taikomus mokesčius apmoka Klientas.

4.2. Išskyrus tuos atvejus, kai sąskaitoje-faktūroje nurodytas konkretus laikotarpis, Klientas gautą sąskaitą-faktūrą apmoka nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo datos.

4.3. Įmonė gali pareikšti pretenzijas dėl nesumokėto atlygio už suteiktas paslaugas ir siekti jo išieškojimo įstatymų nustatyta tvarka. Jei teisės aktuose nenumatyta kitaip, išlaidas atsiradusias dėl tokio išieškojimo, įskaitant ir mokesčius už advokato ar kitų tokias paslaugas teikiančių įmonių ir su tuo susijusias kitas išlaidas, padengia Klientas.

4.4. Iškilus nenumatytoms problemoms ar užsakymo vykdymo metu Įmonei patyrus papildomas išlaidas, Įmonė apie tai informuoja Klientą. Tokiais atvejais Įmonė turi teisę papildomai apmokestinti sugaištą laiką ir patirtas sąnaudas, kurios buvo būtinos užsakymo įvykdymui.

4.5. Jei Įmonė negali įvykdyti visų užsakyme numatytų paslaugų arba jų dalies dėl iš anksto nenumatytu priežasčių, tame tarpe ir dėl to, kad Klientas nesilaikė Bendrųjų sąlygų 3 dalyje esančių punktų reikalavimų, Įmonė vis tiek turi teisę į atlygį už:

(1) visas Įmonės negrąžinamai patirtas išlaidas; ir

(2) dalį sutarto užmokesčio, kuris proporcingai paskaičiuojamas pagal faktiškai atliktų paslaugų apimtį.

5. Paslaugos teikimo atidėjimas ar nutraukimas

Įmonė turi teisę nedelsiant nutraukti paslaugų teikimą ir yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, bet kuriuo iš žemiau nurodytu atveju:

5.1. Klientas nesilaiko savo įsipareigojimų nurodytų šiose Bendrosiose sąlygose ir nepradeda jų vykdyti per 10 kalendorinių dienų laikotarpį nuo pranešimo apie tokių Kliento įsipareigojimų nevykdymą; arba

5.2. Bet kokio mokėjimo atidėjimo, susitarimo su kreditoriais, bankroto, nemokumo, ar kitais Kliento verslo nutraukimo atvejais.

5.3. Jei užsakymo vykdymo metu paaiškėja, kad tęsti pradėtą darbą yra netikslinga, Įmonė nutraukia darbus ir apie tai informuoja Klientą per 5 kalendorines dienas. Ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Kliento informavimo, abi šalys nusprendžia kokiomis sąlygomis sustabdomi darbai bei susitaria dėl atsiskaitymo už jau įvykdytas ir neįvykdytas užduotis.

5.4. Jei viena iš šalių negali įvykdyti bet kokių savo įsipareigojimų ar užduočių, šalis apie tai privalo informuoti kitą šalį iš anksto. Per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo dienos abi šalys nusprendžia dėl užsakytų paslaugų nutraukimo sąlygų.

5.5. Iškilus Nenugalimos jėgos aplinkybėms, kurios trunka ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, kiekviena sutarties šalis turi teisę nutraukti paslaugų teikimą.

5.6. Pasibaigus Nenugalimos jėgos aplinkybėms, šalys privalo toliau vykdyti savo įsipareigojimus pagal paslaugų užsakymą.

6. Atsakomybė

6.1. Atsakomybės apribojimai:

(1)  Įmonės profesinė veikla nėra draudžiama, Klientas pageidaujantis draudimo privalo apsidrausti.

(2)  Ataskaitos yra išduodamos vadovaujantis informacija, dokumentais ir (arba) mėginiais, kuriuos Klientas pristatė pats ar kiti jo įgalioti asmenys, o Klientas įsipareigoja vadovautis ataskaitų išvada.

(3) Įmonė yra atleidžiama nuo atsakomybės už užsakymo neįvykdymą, jei prisiimti įsipareigojimai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti užsakymo priėmimo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

(4)  Įmonei pareiškiama pretenzija dėl bet kokio pobūdžio nuostolių, žalos ar išlaidų, negali būti didesnė nei 2 kartai nuo Įmonei pateiktos bendros konkrečios paslaugų užsakymo sumos.

(5)  Įmonė yra atleidžiama nuo bet kokių netiesioginių ar bet kaip kitaip susijusių nuostolių (įskaitant prarastą pelną).

7. Konfidencialumo, autorių teisių, duomenų privatumo įsipareigojimai

7.1. Ataskaitos yra Įmonės nuosavybė, jos negali būti keičiamos ar kitaip taisomos be raštiško Įmonės sutikimo.

7.2. Ataskaitose esanti informacija yra laikoma konfidencialia. Ataskaita negali būti kopijuojama dalimis, ir negali būti naudojama reklamai ar kitais nesankcionuotais tikslais be raštiško Įmonės sutikimo. Įmonė, be Kliento sutikimo, negali dalyvauti diskusijose, susirašinėjamuose ar kaip kitaip atskleisti ataskaitose pateiktą informaciją trečiajai šaliai, nebent to pareikalauja atitinkamos vyriausybės institucijos, įstatymai ar teismas.

7.3 Klientas gali viešinti ir teikti Įmonės išduotą/-as ataskaitą/-as trečioms šalims tik pilnos sudėties.

7.4. Įmonė turi teisę bet kada atskleisti su tyrimais susijusius dokumentus ir (arba) kitus dokumentus bet kokioms trečiosioms akreditaciją atliekančioms šalims ir (arba) kitoms vertinančioms įstaigoms Įmonės audito metu ar kitais su tuo susijusiais tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Klientai pateikdami paslaugų užsakymą kartu pateikė ir raštišką nesutikimą pateikti duomenis aukščiau išvardintoms šalims. Įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl tokio dokumentų atskleidimo. Abi šalys sutinka laikytis šalių komercinių paslapčių konfidencialumo, taip pat neplatinti ir nekopijuoti kitos šalies dokumentų be šalies leidimo, išskyrus 7.2. ir 7.3. punktuose nurodytais atvejais.

7.5. Įmonė ir jos darbuotojai, ar kviestiniai ekspertai neturėdami Kliento leidimo, jokiomis aplinkybėmis negali atskleisti ar bandyti pasinaudoti užsakymo vykdymo metu įgytomis žiniomis, informacija apie produktą, Kliento verslą ar jo ypatumus.

7.6. Įmonės firminio ar registruoto prekės ženklo naudojimas reklamos tikslais nėra leidžiamas be išankstinio, raštiško Įmonės leidimo.

7.7. Visus asmens duomenis Įmonė saugo ir tvarko vadovaudamasi galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir nuostatomis.

7.8. Klientas sutinka, kad Įmonė viešins informaciją, apie išduotas Klientui ataskaitas (pagal jų registravimo numerius ir datas), tokią kuri nurodyta galiojančiuose įstatymuose ar teisės aktuose.

7.9. Klientas sutinka, kad Įmonės internetiniame tinklalapyje https://jungtinessistemos.lt/ galės pasitikrinti ir suteikia teisę patikrinti trečiosioms šalims (kurioms teikia ataskaitas) ar turima ataskaita yra galiojanti ir išduota, būtent tam objektui, kurį Įmonės tyrimų laboratorija tyrė, o Klientas užsakė.

8. Ginčų sprendimo tvarka ir taikytina teisė

8.1. Jei nenurodyta kitaip, visi ginčai, atsirandantys ar susiję su sutartiniais santykiais, yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

9. Sprendimų taisyklės taikomos:

I skyrius. Išvada dėl plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai:

Sprendimo taisyklės Nr.Sprendimo taisyklė
TG-ST-11.       Jeigu sulyginus gautus mėginių terminės analizės tyrimų rezultatus su galiojančiais reglamentais, norminiais dokumentais arba atitikties sertifikatais rezulatatas identiškas* teikiamas teigiamas atitikties pareiškimas: TAIP (Specifinė klaidingo priėmimo rizika yra iki 50 %, kai rezultatas yra arti ribinės vertės). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).
arba
2.       Jeigu rezultatai neidentiški* teikiamas neigiamas atitikties pareiškimas: NE (Specifinė klaidingo atmetimo rizika yra iki 50 %, kai rezultatas yra arti ribinės vertės). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).
*Reaktyviosios dangos identifikavimas atliekamas visais etapais pagal gautas terminės analizės kreivių maksimumų (masės nuostolio etapų) charakteringąsias reikšmes ir polimerų termogravimetrijos liekaną. Lyginami medžiagų pavyzdžiai yra laikomi identiškais pagal terminės analizės rezultatus, vadovaujantis šiomis išvadomis:
a) sutampa pagrindinių (reikšmingų) masės kitimo greičio maksimumų kiekis;
b) etapų masės nuostoliai  ±10 %;
c) etapo pradžios ir (ar) pabaigos temperatūros ± 10 °C;
d) bandinio liekamoji masė ± 10 %.
TG-ST-2Ar dangų dengimo metu buvo laikomasi gamintojo nurodytų aplinkos sąlygos (temperatūra, drėgmė). Užsakovas pateikia darbų atikimo aktą, kuriame nurodomos aplinkos sąlygos.
1.       Jeigu aplinkos sąlygos darbų atikimo akte atitinka gamintojo nurodomas aplinkos sąlygas teikiamas teigiamas atitikties pareiškimas: TAIP (Specifinė klaidingo priėmimo rizika yra iki 2,5 %). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).
arba
Jeigu aplinkos sąlygos darbų atikimo akte neatitinka gamintojo nurodomas aplinkos sąlygas teikiamas neigiamas atitikties pareiškimas: NE (Specifinė klaidingo atmetimo rizika yra iki 2,5 %). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)). 
PK-ST-3Atliekamas dokumente: Išvada dėl plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai, pateiktos regimosios apžiūros įvertinimas ir teikiamas atitikties pareiškimas:
1.       Jeigu dangos storio tyrimų ataskaitoje skiltyje: Pastabos, yra nustatyti pažeidimai, pareiškiama: Pažeidimai nustatyti ir pateikti dangos storio tyrimų ataskaitoje skiltyje: Pastabos (Specifinė klaidingo priėmimo rizika yra iki 2,5 %). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).
arba
2.        Jeigu dangos storio tyrimų ataskaitoje skiltyje: Pastabos – rašomas brūkšnys arba Ƶ, pareiškiama: pažeidimų nepastebėta (Specifinė klaidingo atmetimo rizika yra iki 2,5 %). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for  Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).  
GS-ST-41.       Jeigu deklaruojamas užsakovo pateiktas gruntas turi suderinamumą su priešgaisrine danga, pagal galiojančius reglamentus, norminius dokumentus arba atitikties sertifikatus, teikiamas teigiamas atitikties pareiškimas: TAIP (Specifinė klaidingo priėmimo rizika yra iki 2,5 %). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).
arba
2.       Jeigu suderinamumo su priešgaisrine danga nėra, teikiamas neigiamas atitikties pareiškimas: NE (Specifinė klaidingo atmetimo rizika yra iki 2,5 %). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).
VD-ST-51.       Jeigu deklaruojama užsakovo pateikta viršutinė danga turi suderinamumą su priešgaisrine danga, pagal galiojančius reglamentus, norminius dokumentus arba atitikties sertifikatus, teikiamas teigiamas atitikties pareiškimas: TAIP (Specifinė klaidingo priėmimo rizika yra iki 2,5 %). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).
arba
2.       Jeigu suderinamumo su priešgaisrine danga nėra, teikiamas neigiamas atitikties pareiškimas: NE (Specifinė klaidingo atmetimo rizika yra iki 2,5 %). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).
3.       Jeigu suderinamumas nevertinamas – rašomas brūkšnys. Rizika irgi nevertinama.  
DS-ST-61.       Jeigu gauta didžiausia konstrukcijos plokštumos priešgaisrinės dangos storio vidutinė vertė (µm), viršija didžiausią priešgaisrinės dangos storio vertę nurodytą galiojančiame reglamente, norminiame dokumente arba atitikties sertifikate, teikiamas teigiamas atitikties pareiškimas: TAIP (Specifinė klaidingo priėmimo rizika yra iki 50 %, kai rezultatas yra arti ribinės vertės). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).
arba
Jeigu neviršyta didžiausia priešgaisrinės dangos storio vertė, teikiamas neigiamas atitikties pareiškimas: NE (Specifinė klaidingo atmetimo rizika yra iki 50 %, kai rezultatas yra arti ribinės vertės). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).
DS-ST-71.       Jeigu neviršyta didžiausia dangos storio vertė (pagal mažiausią konstrukcijos plokštumos priešgaisrinės dangos storio vidutinę vertę), pagal priešgaistrinės dangos storio tyrimų rezultatus nustatoma konstrukcijos atsparumo ugniai klasė R, pagal galiojančius reglamentus, norminius dokumentus arba atitikties sertifikatus. (Specifinė klaidingo priėmimo rizika yra iki 2,5 %). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).
Jeigu viršyta didžiausia dangos storio vertė, klasė nenustatoma – rašomas brūkšnys. (Specifinė klaidingo atmetimo rizika yra iki 2,5 %). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).

 II skyrius. Pastato sandarumo tyrimo ataskaita:

Sprendimo taisyklės Nr.Sprendimo taisyklė
S-ST-1Sulyginus gautus tyrimų rezultatus (Oro apykaita kartais esant 50 Pa slėgio skirtumui, (h-1)) su galiojančiame statybos techniniame reglamente pateikiamomis norminėmis vertėmis teikiamas atitikties pareiškimas ir nustatoma pastato energinio naudingumo klasė (sandarumui).
Klasė priskiriama tokia, kur gautas tyrimų rezultatas (Oro apykaita kartais esant 50 Pa slėgio skirtumui, (h-1)) yra mažesnis negu pateikta galiojančiame statybos techniniame reglamente norminė vertė. (Specifinė klaidingo priėmimo rizika yra iki 50 %, kai rezultatas yra arti ribinės vertės). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).
Jeigu gauto tyrimų rezultato (Oro apykaita kartais esant 50 Pa slėgio skirtumui, (h-1)) vertė nepatenka į verčių intervalus pateiktus galiojančiame statybos techniniame reglamente kalsė nepriskiriama ir rašomas: – . (Specifinė klaidingo atmetimo rizika yra iki 50 %, kai rezultatas yra arti ribinės vertės). Priimant sprendimo taisyklę į matavimo neapibrėžtį neatsižvelgiama (naudojama sprendimo taisyklė pagal ILAC-G8:09/2019 4.2.1 Binary Statement for Simple Acceptance Rule (𝑤 = 0)).